Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

FUNCTIONELE OPLEIDING INSTRUCTEUR 2023
Door: Raimond van der Boom

In de laatste week voor het Kerstverlof hebben tien collega’s de opleiding FO Instructeur (FMOTP Uitvoerder) met succes afgerond en hun certificaat in ontvangst genomen. De klas bestond uit: sgt1 Morten Alberts, sgt1 Kimberly Banning (CLSK), sgt1 Leyla Brouwer, sgt1 Femke Brinkhorst, sgt1 Luc van Dongen (DOSCO), sgt1 Tim van der Kant, sgt1 Fernand Lith, sgt1 Lars Vallinga, sgt1 Mats Willemsen en sgt1 Marco Wurtz.

Deze opleiding wordt in een duale setting aangeboden met vier contactweken op de LOSS. Daar tussen zit telkens een Leerwerkplek periode waarin de kennis en vaardigheden moeten worden toegepast op de eigen werkplek. En juist in die Leerwerkplekperiode zat vaak de grootste uitdaging om een goede balans te vinden in het werken aan de opdrachten en uitvoering geven aan de bedrijfsvoering van de sportgroep.
Via een viertal Beroeps Praktijk Situaties (BPS-en) werken de cursisten toe naar hun Proeve van Bekwaamheid. Gedurende deze BPS-en zijn er verschillende Gast Docenten betrokken geweest om te komen tot een goed onderbouwd PVB. Deze bestaat uit een presentatie over hun persoonlijk ontwikkelproces en de manier waarop zij in de toekomst invulling gaan geven in hun nieuwe rol als SGT1. De Kerntaak 1 (Fysiek en Mentaal opleiden & Trainen) en Kerntaak 3 (Ontwikkelen) zijn daarbij leidend geweest.


De cursist laat tijdens de presentatie zien dat hij/zij:
 In staat is om complexe didactische werkvormen te gebruiken bij de eigen lessen;
 Situaties kan creëren waarin een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van mentale vaardigheden van de militair;
 Invulling kan geven aan de taken binnen het FMOTP;
 Als praktijkleermeester (PLM) één of meerdere collega’s uit het cluster kan begeleiden;
 Vanuit zijn PLM rol invulling kan geven aan de begeleidingsstructuur op de LO&Sportgroep;
 Inzichtelijk heeft wat sterke en nog te ontwikkelen punten zijn op het gebied van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten i.r.t. de
    nieuwe rol als Sgt1.

Hierin hebben alle tien laten zien dat ze meer dan start bekwaam zijn in hun nieuwe rol als SGT1.

LO&Sportschool: AOOI Pier Niermeijer, SMI Raimond van der Boom, SGT1 Mark Hendriks.


Publicatiedatum: 19 januari 2024