Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

VERSLAG EERSTE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VETERANEN VERENIGING LO&SPORT

Door: Fred Jansen

Op donderdag 13 september 2018 heeft de Veteranen Vereniging LO&Sport(VVLO&Sport) haar eerste algemene leden vergadering gehouden. Deze vergadering werd door 19 leden bijgewoond.

De Agenda + verslag

1.   Opening door de voorzitter
- De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de eerste Algemene Leden Vergadering van de Veteranen Vereniging LO&Sport.
- Hij licht toe de samenstelling van het Bestuur:
  voorzitter: C- LO&&Sportorganisatie;
  secretaris: de Stafadjudant LO&Sportorganisatie;
  penningmeester: René de Jager

2.   Vaststellen agenda
geen aanvullingen vanuit de vergadering.

3.   Goedkeuring huishoudelijk reglement
- Er zijn geen op- of aanmerkingen op de aangeleverde tekst.
- Het huishoudelijk reglement wordt aangenomen door de leden en gepubliceerd op de site
www.fitforaction.nl
- bij veranderingen wordt dit, zoals een vereniging betaamt, voorgelegd aan de leden.

4.   Bestuursverkiezing
- Geen “nieuwe” bestuursleden hebben zich aangemeld.
- I.v.m. functie overdracht wisselt de secretaris post van de stafadjudant m.i.v. 1-10-2018

5.   Plannen 2018/2019
- november 2018 volgt toetreding tot het Veteranen Platform (VP). Dit vind plaats op de leden vergadering van het VP;
- december eerste vergadering waar VVLO&Sport zich vertegenwoordigd bij het VP;
- De VVLO&Sport staat ook ingeschreven bij het Veteranen Instituut (VI). Dit is een andere instantie dan het VP.
- deelname Veteranendag 29 juni 2019 met een detachement van 26 pers incl. Detco

6.   Rondvraag

- Moet de voorzitter altijd zelf een veteraan zijn?

Antw: Het kan voorkomen dat één van de bestuursleden, die op basis van zijn functie in het bestuur zit, geen veteraan is (bv als C-LO&Sportorganisatie niet uitgezonden is geweest).

- Deelname Veteranendag alleen voor Veteranen?

Antw: In principe wel. Bij onvoldoende vrijwilligers wordt personeel aangewezen, in het uiterste geval een niet-veteraan. (dit jaar 1 deelnemer)

- alle veteranen kunnen in bezit komen van de veteranen badge LO&Sport door contact op te nemen met de secretaris.

7.   Sluiting
- de Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Publicatiedatum: 20 september 2018