Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

VOORTGANG PILOT DGI (DUURZAAM GEZOND INZETBAAR)

Door Jan Maree

"In november 2017 is de LO&Sportorganisatie, op initiatief van de Plv. Commandant der Strijdkrachten, gestart met de pilot Duurzaam, Gezond, Inzetbaar (DGI) Den Haag, om defensiemedewerkers van ‘het Plein’ te begeleiden in hun leefstijl in het algemeen en het bewegen (trainen) in het bijzonder. Inmiddels zijn door Aoo bd Hans van Leeuwen goede resultaten bereikt en zijn we bezig met zijn opvolging om de pilot te continueren. Een korte terugblik.

Start van de pilot
Door de inspanningen van Hans van Leeuwen zijn in het vorige najaar 32 personen gestart met de pilot en momenteel nog 28 personen actief in het begeleidingstraject van Hans. Een mooi resultaat met enthousiaste deelnemers! Het Defensie Trainings- en Coachings Systeem (DTCS) ondersteunt Hans bij zijn begeleiding. De implementatie van DTSC bij Defensie is een moeizaam proces, maar lijkt te gaan lukken. 25 September a.s. wordt het PID van DTCS gepresenteerd in het stafberaad CLAS en hopelijk goedgekeurd, zodat we (Defensiebreed) verder kunnen met het professionaliseren van trainingen en individuele begeleiding. Kap Marnix de Jong wordt per 1 oktober a.s. formeel aangesteld als Projectleider DTCS. BA functionarissen JIVC zijn akkoord met de architectuur DTCS en nu kan het ABDO-traject opgestart gaan worden. De AVG functionarissen zijn akkoord met opzet DTCS. Wel moet de huidige PIA nog wat aangepast worden, maar dat is geen probleem. Indien het PID wordt goedgekeurd zal naar verwachting dit jaar de uitrol van hardware DTCS beginnen.

Hans van Leeuwen op zijn allerlaatste werklokatie??

Structurele implementatie Lifestylecoaches
De opvolger van Hans van Leeuwen zal naar verwachting begin november aan de slag gaan en wordt voor twee jaar ingehuurd. Door de Bestuursstaf is hiervoor budget gereserveerd. De aanstelling van Hans eindigt op 31 dec 2018. Hij heeft dus ruim de tijd om zijn opvolger in het plaatje te brengen. Momenteel loopt het wervings- & selectietraject dat we hebben opgestart in samenwerking met de projectgroep DGI (Lkol Tabe de Boer en Pieter van Helmhout), waarbij Tabe de regie voert.

In Utrecht (Kromhout) wordt per 1 november a.s. nl ook gestart met een pilot van twee lifestylecoaches.  Het wervingstraject en de aansturing van de lifestylecoaches Den Haag en Utrecht proberen we (LO&Sorg en projectgp DGI) zoveel mogelijk gecoördineerd aan te lopen. Hierbij zal de werkwijze van Hans van Leeuwen worden voortgezet en in pilot 2.0 ietwat worden uitgebreid met (professionele) taken en middelen van een lifestylecoach. Net zoals in Utrecht gaat deze coach de Haagse deelnemers begeleiden in hun leefstijl op het gebied van slaap, voeding, bewegen en stress. Hiervoor kunnen zich 20-30 deelnemers aanmelden, die in een periode van 3-6 maanden gecoacht worden in gedragsverandering van hun leefstijl. Hierbij wordt gebruik gemaakt van online platforms, DTCS en bloedonderzoek. Indien gedragsverandering heeft plaatsgevonden, zal de deelnemer het coachingstraject verlaten, zodat er weer plaats is voor een nieuwe deelnemer. In de pilot 2.0 wordt het  begeleidingstraject dus meer afgebakend en gericht op gedragsverandering. Het effect moet zichtbaar worden in mindset en gedrag, zodat de deelnemer zelfstandig verder kan. Hoe we e.e.a. precies gaan communiceren is nog even afwachten.

De lifestylcoachpilots in Utrecht en Den Haag leiden hopelijk tot structurele implementatie van lifestylecoaches binnen Defensie. Het bevorderen van een gezonde leefstijl past bij goed werkgeverschap en werkt preventief. Veel (oudere) defensiemedewerkers zullen hier baat bij hebben. De LO&Sportorganisatie KL heeft de ambitie om lifestylecoaches in haar organisatie in te bedden. In de LvM.42 (Reorganisatie OTCO) heeft de LO&Sportorganisatie hiervoor een intensivering van 17 VTEn gevraagd."

Hans van Leeuwen
Bijna iedereen kent Hans goed tot zeer goed en zou niet anders dan een positieve reactie van hem verwachten. Hieronder lees je zijn eerste korte reactie, tussen nu en een week later volgt er een eigen persoonlijke terugblik van Hans in een ruimer artikel. “Gestart met 30 personen en in de loop van de tijd hebben zich er nog 2 bijgevoegd, is 32!

Één deelnemer is vertrokken bij de Bestuursstaf en heeft een andere baan, was wel tevreden met het project. Twee deelnemers zijn er niet mee bezig en zijn zeker niet fit.  Één deelnemer heeft een tijd ouderschapsverlof gehad en is er "thuis" wel mee bezig en stroomt per september weer in.
Tevreden met het project en die willen doorgaan zijn: 28 mensen! Van deze 28 is er bij 23 personen progressie gemeten op basis van de Tanitameting!!!!!!

Wat nog wel hapert, is de krachttraining die door velen niet regelmatig wordt gedaan. Belangrijkste redenen zijn: te hoge werkdruk, niet leuk!

Kortom, het beoogde doel wordt door velen bereikt! "Middels een lifestylechange, duurzaam gezond en inzetbaar worden tijdens en na de diensttijd!"

Publicatiedatum: 10 september 2018