Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
 
 
 

INNOVATIE: SEMPER SE MOVENS

Door Jan van den Dool

Jan in gedachten: hoe staat het met de innovatie bij LO&Sport?

Altijd in beweging. Het OCLO, een voorloper van onze LO&Sportschool, had dit in 1976 al als credo: ’Semper Se Movens’. En die constante beweging geldt in mijn visie voor lichaam en geest - leervermogen is niet voor niets één van onze kerncompetenties - maar ook voor de LO&Sportorganisatie. Het is belangrijk dat we onszelf voortdurend blijven ontwikkelen. In de civiele sportwereld gaan de vernieuwingen snel en het is van belang dat we pro-actief die ontwikkelingen volgen en zelf innovatief denken. Daarbij moeten we altijd het uiteindelijke doel in de gaten houden: de fysiek en mentaal optimaal voorbereide militair.

De afgelopen periode hebben we een aantal stappen gezet richting een innovatieve LO&Sportorganisatie, maar waar staan we nu eigenlijk en wat is onze richting voor de komende periode? In dit artikel wil ik dit proberen duidelijk te maken.

De innovatieve LO&Sportorganisatie

Ik krijg nog regelmatig de vraag “Waarom moeten we dan innovatief worden? We doen het toch goed en commandanten zijn heel tevreden.” We mogen zeker trots zijn op het werk dat we leveren, maar het kan altijd beter. Sowieso is stilstand, zeker in een zich snel ontwikkelende (sport)wereld, achteruitgang. En het is voor de militairen die wij opleiden en trainen letterlijk van levensbelang dat wij vooraan staan met onze kennis van fysiek en mentaal opleiden en trainen. Daarom willen we als LO&Sportorganisatie een innovatieve en toekomstbestendige organisatie zijn, een organisatie die oog heeft voor nieuwe ontwikkelingen en daarop snel kan inspelen. Een LO&Sportorganisatie die met die kennis kan inspelen op de fysieke en mentale eisen die gesteld worden aan de militair. De militair van nu en de militair van de toekomst.

In hoeverre hebben we daar al stappen in gezet en wat is er verder nog nodig?

Durven dromen

In onze Visie 2020 hebben we een aantal ambitieuze doelen gesteld. Met het project ‘Professioneel Trainen’ zijn we al een eind op weg om die visie te realiseren. We zullen met nieuwe doelstellingen onszelf steeds weer moeten uitdagen en ambitieuze doelen stellen voor de komende jaren. Daarbij zullen we af en toe vastlopen, maar we zullen minstens zo vaak resultaten behalen die we vooraf misschien niet gehoopt hadden. Dat is het mooie van innovatief handelen. Daarom is het ook belangrijk om dat met elkaar te doen en elkaar uit te dagen. De één is de visionair die droomt zonder beperkingen, de ander heeft de competenties of ervaring om zaken in beweging te zetten en samen bereiken we die dromen. Bij jong en oud zitten de creativiteit en het doorzettingsvermogen om zaken in beweging te krijgen en dromen te realiseren. Door het realiseren van die dromen zorgen we dat we gereed zijn voor de ondersteuning van de militair van de toekomst.

Creativiteit

Rhino performance platform

Iedere LO&Sportgroep heeft de vrijheid gekregen om aan de slag te gaan met de visie 2020. Elke eenheid is anders en vraagt om een andere aanpak. Deze vrijheid van handelen heeft veel creativiteit en goede producten opgeleverd. Voorbeelden daarvan zijn o.a. het Invictus programma bij het KCT, het VTL-programma (Vormings- en Trainingsplan Luchtmobiel, red.) bij de Luchtmobiele Brigade en het Rhino Performance Program bij 13 Lichte Brigade. Andere LO&Sportgroepen weten weer op een creatieve manier in te spelen op die ontwikkelingen bij collega’s. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de FIGHT (Fysieke InzetGereedHeid Test, red.) voor de mortieren in ’t Harde en het VITEX-programma (VITality EXperience, red.) voor de staven in de Peel.
Tot slot is het goed om te zien hoe er geëxperimenteerd wordt met materialen en accommodaties. Het pas geopende Rhino Performance platform in Oirschot en de manier waarop ’t Harde de opleidingen in Idar-Oberstein met wearables op afstand probeert te monitoren, zijn hiervan enkele voorbeelden.

Het is mooi dat er steeds meer initiatieven komen en dat we steeds meer mogelijkheden zien. Daarom ben ik ook blij dat we per 1 mei een Innovatiemanager hebben die bij alle initiatieven het ontwikkelproces gaat ondersteunen en adviseren over benodigde middelen en vervolgacties.

Samenwerking

Om onszelf verder te ontwikkelen hebben we de laatste jaren nadrukkelijk de samenwerking met diverse partners gezocht. Ten eerste natuurlijk de interne samenwerking met TGTF en de andere sportorganisaties. TGTF met zijn fieldlabs is al vele jaren een zeer waardevolle partner waarmee we in vele projecten samenwerken. Wetenschappelijke kennis en praktische toepasbaarheid worden in deze samenwerking perfect bij elkaar gebracht. Ook met de sportorganisaties van de andere OPerationele COmmando’s werken we steeds intensiever samen op het gebied van sportkalenderactiviteiten, opleidingen en het delen van kennis. Hierdoor worden we als relatief kleine eenheden binnen de Krijgsmacht toch een steeds belangrijker gesprekspartner voor de commandanten.

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar de externe samenwerking gezocht. Ten eerste met universiteiten en hogescholen van o.a. Amsterdam, Delft, Wageningen, Arnhem, Twente en Eindhoven. We hopen dat we van hun kennis en opleidingen kunnen leren en in ruil daarvoor hebben wij voor hen interessante doelgroepen en locaties voor wetenschappelijk onderzoek en stages. De eerste samenwerkingsverbanden met Eindhoven en Amsterdam zijn inmiddels al opgestart.

Holst

De tweede doelgroep voor externe samenwerking bestaat uit kennisinstellingen zoals NOC*NSF, het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS), Holst, Sports and Technology (S&T) en Kenniscentrum Sport. Zo hebben we met het AISS o.a. al samenwerking opgestart voor het implementeren van het ASM-model, kijken we naar een onderzoek om uitval door blessures te verminderen en bezien we hoe we een ‘growth-mindset’ kunnen stimuleren. Met S&T en Holst, een onderzoekscentrum op het gebied van sensortechnologie, gaan we in september een brainstorm-dag organiseren voor ongeveer 20 personen uit de gehele LO&Sportorganisatie. Tijdens deze dag zal Holst haar kennis en mogelijkheden van sensortechnologie laten zien. Daarmee zullen we uitgedaagd worden om na te denken over innovatieve mogelijkheden die ons werk zouden kunnen ondersteunen.

Bedrijven vormen de derde doelgroep voor externe samenwerking. Natuurlijk werken we samen met bedrijven die (een deel van) onze materialen verzorgen. De samenwerking met bedrijven als Technogym en Garmin is bij jullie bekend. Daarnaast zoeken we bedrijven die innovatieve sportmaterialen ontwikkelen die voor ons interessant kunnen zijn. Zo hebben we begin dit jaar een trainingsapparaat individuele krachttraining getest. Dit apparaat heeft op het Sportinnovator Congres in december in Den Haag een innovatie-prijs gewonnen. Door dit apparaat onder zwaardere omstandigheden te testen, kreeg het bedrijf waardevolle informatie en voor ons was het een mogelijkheid om er kennis mee te maken.

Persoonlijke groei

Als je als organisatie voortdurend wilt doorontwikkelen, zul je ervoor moeten zorgen dat het personeel mee kan groeien. Enkele jaren geleden zijn we met het competentie-gericht werken overgestapt van een vast opleidingsaanbod naar opleidingen op basis van de leervragen van het personeel. Het heeft ons als organisatie veel moeite gekost om dat goed in te vullen, maar ik denk dat we langzamerhand steeds beter kunnen inspelen op jullie leerbehoeften. Naast de opleidingen van de LO&Sportschool kopen we vaker externe opleidingen in, zoals recent de Strength and Conditioning Course. Ook de Ontwikkelacademie, een mooie innovatie van Michel van Dongen, geeft veel mogelijkheden om verder te ontwikkelen. Daarnaast krijgen onze mensen sinds anderhalf jaar geregeld de gelegenheid om congressen en symposia op het gebied van o.a. sport, (sport)innovatie, data-analyse en natuurlijk sportmaterialen en (sport)wetenschap te bezoeken. Als nieuwe mogelijkheid voor verdere ontwikkeling zullen met ingang van het nieuwe schooljaar meer mensen, ook vanuit fase 3, gefaciliteerd worden om deeltijd studies te gaan volgen.

Onderzoek

Om onze ontwikkeling als innovatieve en toekomstbestendige LO&Sportorganisatie goed te borgen, willen we gebruik maken van de komende reorganisatie. Begin dit jaar hebben jullie een vragenlijst gekregen in voorbereiding op deze reorganisatie. Hieruit is gebleken dat we nog een aantal zaken kunnen verbeteren.

Ten eerste heeft een aantal mensen nog een slecht gevoel bij het reorganiseren. Dat is begrijpelijk na de laatste reorganisatie waarbij een derde van de functies werd geschrapt. We lopen nu nog dagelijks tegen de gevolgen aan, door o.a. de sterk verminderde instructie-capaciteit. Binnenkort worden de randvoorwaarden voor de reorganisatie duidelijk. Ik hoop dat we dan de ruimte krijgen om een deel van die reducties te herstellen. Daarmee zal er hopelijk ook meer vertrouwen in de reorganisatie komen.

Als tweede is aangegeven dat de betrokkenheid bij de reorganisatie verbeterd kan worden. Aan de ene kant is dat begrijpelijk, want de reorganisatie is eigenlijk nog niet echt begonnen. Aan de andere kant zijn we al wel begonnen met de voorbereidingen. We zijn o.a. aan de slag gegaan met het herformuleren van missie, visie en strategie. Daar moeten meer mensen bij betrokken gaan worden. Vorig jaar heb ik binnen de staf de richtlijn uitgegeven dat bij iedere project- of werkgroep ook jonge sergeanten en/of luitenants van de LO&Sportgroep betrokken moeten worden. Dat geldt dus ook bij de reorganisatie. Uiteraard is ook de Medezeggenschapscommissie zo vroeg mogelijk bij de reorganisatie betrokken en die hebben gelukkig ook enkele jonge mensen in hun gelederen.

Ten derde wordt een tekort aan tijd ervaren om met de reorganisatie aan de slag te gaan. Heel begrijpelijk gezien de verminderde capaciteit na de vorige reorganisatie. Gelukkig hebben we door de inhuur van burger-instructeurs vrijwel geen vacatures meer, maar er is zeker nog een tekort aan bepaalde kennis en ervaring. Voor mij is het belangrijk dat de input voor de reorganisatie uit de gehele LO&Sportorganisatie komt (en ook van de eenheden). De uitvoering van de reorganisatie moet dan voornamelijk door de staf gedaan worden, zodat de werkvloer er zo min mogelijk last van heeft.

Ten vierde leeft het gevoel dat er nog te weinig kennis en ervaring is om in de nieuwe organisatie invulling te geven aan de doelstellingen. Ik ben blij dat jullie zelf ook graag nog extra kennis willen opdoen en we bekijken hoe we dit gemis aan kennis en ervaring kunnen verkleinen. Hierboven heb je kunnen lezen welke plannen we hebben ten aanzien van de persoonlijke groei.

Tot slot heeft het onderzoek uitgewezen dat er verschillende visies zijn ten aanzien van de veranderstrategie richting een innovatieve organisatie. Een deel van het personeel wil graag vrijheid hebben om zaken zelf op te pakken. Een ander deel van het personeel wil graag precies weten wat er moet gebeuren en wat de einddoelen zijn. Het is voor mij de uitdaging om iedereen voldoende vrijheid te geven om creatief te zijn en met de goede oplossingen voor hun eigen eenheden te komen. Aan de andere kant moet ik voldoende richting geven om duidelijk te maken waar we heen willen.

Hoe gaan we dan verder?

Allereerst hopen we zo snel mogelijk de randvoorwaarden voor de nieuwe reorganisatie duidelijk te krijgen. Door o.a. een veranderend politiek klimaat en veel uitdagingen op het niveau Defensiestaf en Staf CLAS is de reorganisatie steeds vooruit geschoven. Inmiddels is de verwachting dat er in juni duidelijkheid komt over onze randvoorwaarden en dan kan het reorganisatieproces daadwerkelijk opgestart worden. Een aantal ontwikkelingen zijn afhankelijk van het al dan niet toewijzen van capaciteit. Hebben we straks voldoende capaciteit om bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding en lifestyle-coaching uit te voeren? Hebben we straks wel de capaciteit om in te zetten voor innovatie?

Wat het ook wordt, een aantal projecten in het kader van de visie 2020 zullen sowieso doorgezet worden. De komende periode zullen alle lopende projecten geïnventariseerd en getoetst worden aan de doelstellingen voor de komende jaren. Op basis van de randvoorwaarden voor de reorganisatie en de doelstellingen van de komende jaren zal een innovatieagenda opgesteld worden met ambities voor de komende periode. De innovatieagenda zal opgenomen worden in het A3-plan 2019-2021 en richtinggevend zijn voor alle nieuwe initiatieven.

De doelstelling is en blijft een innovatieve en toekomstbestendige LO&Sportorganisatie die militairen fysiek en mentaal optimaal traint.


Publicatiedatum: 08 juni 2018